FİNANSAL DANIŞMANLIK,
 
Danışmanlık hizmeti kapsamında uygulamanın işleyişi genel olarak aşağıdaki şekilde olup, proje bazında firmaya uygun sistem oluşturulmaktadır. Oluşturulan bu yapı, kendi başına bırakılmamaktadır. Mutlaka en az 3 ayda (özellikle bilanço dönemlerinde) işleyişi, kontrolü ve denetimi yapılarak raporlanır. Aşağıda Finansal danışmanlık içeriği işleyişi örneklenmiştir.
 
1- Çalışmanın konusu
 
Mali ve finansman konularında yol ve sistem geliştirmek, öneriler sunmak, denetleme yapmak, bulguları ve bulgularla ilgili olarak yapılacak değerlendirmeleri raporlamak ve finansal işleyişi uygun hale getirmektir. Şirketin finansal durumu belli aralıklarla incelenip, denetlenmesi, uygun finansman tespitleri, alacak-borç işleyişi, nakit yönetimi ve takibi yapılır. Aynı zamanda kurulacak sistem bir risk yönetimi olacaktır.
 
2- Çalışmanın kapsamı
 
Firmanın mali belgeleri, bankalar ve diğer finansal kuruluşlarla olan çalışmaları, şirket içindeki finansal süreçleri incelenir ve izlenir. Sonuçları rapor haline getirilir. Değerlendirmesi yapılarak öneriler ve yapılması gereken çalışmalar raporda belirtilir. Ayrıca rapor kurumsal bir yapıda hazırlandığından bankalara uygun haliyle teslim edilecek şekildedir. Firmanın kurumsal yapılanmasına katkı sağlar.
 
Söz konusu rapor firma hakkında finansal bir fizibilite raporu halindedir. Çalışma raporunda, şirketin mali performansını izleyebilmek ve sistemin nasıl bir altyapıya sahip olması gerektiği belirtilir ve yönetime sunulur.
 
Bunun parelelinde firmanın nakit akışı, alacak-borç yönetimi reorganize edilir.
 
Gerekli görüldüğü taktirde finansal kuruluşlardan fon araştırılıp uygun krediler tesis edilebilir. Yapılandırma sonrasında firma kendi kontrolüne bırakılmadan önce sistemin sağlıklı devam edebilmesi için uygun yetkili (IK) yerleştirilir. Mali verileri ve organizasyon belli dönemlerde incelenir, denetlenir ve yönetime raporlanır.
 
3- Genel olarak incelenen ve değerlendirilen konu başlıkları
 
· Finansmanın şirket içinde sistemleştirilmesi, düzeni ve takibi ve aynı zamanda risk analizi ve yönetimi sistemleştirilir.
 
· Gerekli görüldüğü durumlarda yönetimin onayıyla yeni sistem veya düzen organize edilir ve/veya reorganize edilir
 
· Yeni kaynaklar ve kaynakların değerlendirilmesi ve takibi yönetimin onayıyla yapılır ve takip edilir.
 
· Şirket yöneticileri bu konularla ilgili sürekli bilgilendirilir.
 
· Her 3 ayda bir mali rapor rasyoları ile firma yönetimine sunulur.
 
Bu kapsamda; · Bilançolar, Gelir Tabloları, Mizanlar, borç-alacak, ithalat- varsa ihracat rakamları rasyolar ve mali tablolar üzerinde yönetime sunulur ve öneriler verilir.
 
· Gelir tablosunda, hangi maliyet ve giderler üzerinde inidirim yapılabilir konusu en yoğun çalışılan bölümdür.
 
· Tedarikçi borçları, şirket varlıkları, sermaye, öz kaynak toplamları, banka ve diğer finansal kuruluşlarda çalışma şekli incelenir.
 
· Malın maliyeti, yapılan harcamalar, personel giderleri ve faaliyet giderleri karşılaştırılarak değerlendirmesi yapılır. · Banka ve diğer kısa ve uzun vadeli borçlar karşılaştırılır ve değerlendirilir.
 
· Alacak –Borç –Satış süreleri incelenir ve değerlendirilir. · Tüm karşılaştırmalar rasyolar ile gösterilir. Olması gereken durum ile mevcut durumu incelenir.
 
· Şirket içindeki mevcut muhasebe sistemi incelenir. · Varsa Bankalara ve diğer finans kuruluşlarına ödenen faiz, komisyon, masraf konuları incelenir ve değerlendirilir, denetlenir ve gerekirse maliyetler indirilir.
 
· Merkez Bankasında kayıtlarınız varsa incelenir ve bankalardaki durum ile karşılaştırılır ve raporlanır.
 
· Stoklar, ortaklar cari, alacak-borç planı oluşturulur. · Yapılan bütçe çalışması kontrol ve denetlemesi yapılabilir.
 
· Raporda tespit edilen önerilere göre; şirkete uygun finansal risk modeli geliştirilir.
 
· Bankalar ve diğer finansal kuruluşlarla devam eden çalışmalar iyileştirilir ve
 
gerekirse yeni finans kuruluşları ile çalışma başlatılır. · Faaliyet giderleri, genel giderler ve finansman giderleri mutlaka toplam olarak yıllık en az %5-%25 arası üzeri uygun ise indirilir.
 
· Yapılması planlanan herhangi bir yatırım varsa bankalar nezdinde operasyonu takip edilir.
 
· Varsa yatırımın firma nezdinde mali takibi gerçekleştirilir.
 
· Banka ve diğer finansal kuruluşlarla mevcut çalışma incelenir. Daha sonra ilave edilecek yeni mali şekli ve düzeni organize edilir.
 
· Banka ve finansal kuruluşlarla görüşmeler, sorular, sorunlara çözümler getirilir.
 
· İnceleme esnasında tespit edilecek diğer konu başlıkları da incelenip, değerlendirilir.
 
4. FİNANSAL ORGANİZASYONUN KURULMASI
 
· Firmaya kurumsal yapıda finansmanın organizasyonu kurulur. · Kurulan organizasyonun kontrol, takip ve denetim mekanizmaları oluşturulur.
 
· Sistemin işleyişi sağlanır. Organizasyonu yürütecek içeriden, gerekirse dışarıdan yetkili personel teminine gidilir. · Bütçe çalışması yapılır.
 
· Hedefler belirlenir ve bütçe ile birlikte takip edilmesi sağlanır.
 
5. MALİ DENETİM VE TAKİP
 
· Şirketin kaynakları yapılandırıldıktan sonra denetlenmesi ve takibi aylık olarak devam edecektir. · Bankalardaki nakit yönetimi denetlenerek takip edilir. · Alacak-borç dengesi takip edilir.
 
· 3 aylık dönemsel mali veriler incelenerek değerlendirilip mali analizi her 3 ayda bir raporlanmaya devam eder.
 
· Mali konularda yenilikler takip edilir.
 
Çalışmanın yürütülmesi
 
Danışmanlık hizmeti çalışmaları şirketin lokasyonunda yapılır. Gerekli görülmesi halinde ziyaretlerin sayısı arttırılır. Bu ziyaretlerde şirkette yapılan çalışmalar, iş yapış şekilleri, mali konularda evrak akışı ve süreçlerin işleyişi yerinde incelenir, konu ile doğrudan ilgili kişiden doküman ve kayıtlar talep edilir.
 
Çalışmanın süresi
 
Minimum 6 ay – maksimum 36 aydır. Firma çalışma süresince en az haftada 1 kez ziyaret edilir. Gerekli olduğu taktirde ziyaret sayısı artabilir. Çalışma uzaktan internet ve telefon ile gerekli olduğunda da takip edilir.