OKUL YAPIM ve ISLETME PROJESI
Projenin amacı:Sanayi, eğitim ve yenilik alanında modern teknik taban odaklı eğitim Koleji Yapımı.
The goal of the project:Modern technical base-based training in the field of industry, education and innovation College Construction.
Uygulama süresi: 2017 - 2020
Time of application: 2017-2020
Gerekli yatırımlar: 150 milyon dolar.
Required investments: $ 150 million.
Geri ödeme süresi: 10 yıl
Refund period: 10 years
İş Oluşturma: 500 kişi
Job Creation: 500 people